Biržų VSB

Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas

     

Jaunimui palankios ir konfidencialios paslaugos

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo projektą „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“ Nr. LT03-1-SAM-K01-011, kurio metu savivaldybėje diegiamas ir plėtojamas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelis. Projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Sveikata" lėšomis.

JPSPP – tai jaunimo poreikius atitinkančios kompleksinės sveikatos priežiūros paslaugos, kurios apima gydymo ir prevencijos (taip pat ir stebėsenos) paslaugas bei konsultavimo paslaugas, įskaitant jaunimo poreikiams pritaikytą sveikatos mokymą bei ugdymą.

JPSPP koordinatorius vykdo individualią atvejo vadybą įvertina jauno žmogaus sveikatos poreikius, organizuoja motyvacinį pokalbį, sudaro paslaugų teikimo planą, tarpininkauja jaunam žmogui kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, o jei reikia – ir kreipiantis į kitas ne sveikatos sektoriaus įstaigas, palaiko su juo (ar jo artimaisiais) nuolatinį ryšį, kol bus išspręsta jauno žmogaus sveikatos problema.

Nuo 2021 m. spalio 1 d. Biržų rajone pradėjo darbą psichologas, kuris teiks konsultacijas jaunimui nuo 14 iki 29 metų amžiaus. Pagrindinės psichologo funkcijos yra įvertinti vaiko/jaunuolio galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas; bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su vaiku/jaunuoliu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus; konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus/jaunuolius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengti individualias rekomendacijas vaiko/jaunuolio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais. Dėl individualių konsultacijų kviečiame kreiptis į JPSPP koordinatorių.

  JAUNIMUI PALANKIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS


Vienas iš JPSPP projekto įgyvendinimo siekių – „Žaliojo koridoriaus“ įdiegimas savivaldybėje. Žaliasis koridorius – galimybė jaunam žmogui gauti efektyvias ir konfidencialias asmens sveikatos priežiūros paslaugas per kuo trumpesnį laiką. Biržų r. sav. visuomenės sveikatos biuras kartu su Biržų šeimos gydytojų centru teikia šeimos gydytojo ir ginekologo paslaugas jaunimui (14-29 m.) žaliojo koridoriaus principu. Asmenims nuo 14 iki 16 metų amžiaus konsultacijos ir diagnostikos paslaugos gali būti teikiamos tik su tėvų/globėjų ar kitų įgaliotų asmenų sutikimu ir žinia. Jaunuoliai dėl paslaugų poreikio turi kreiptis į JPSPP koordinatorių tel. 8 681 14 793 arba el. paštu [email protected]